Jesteś poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, międzynarodowym listem gończym, chcą Cię deportować?

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest: "Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza, ul. Bohaterów Warszawy 93/5, 70-561 Szczecin" Z Administratorem można  kontaktować się, w tym także w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pod nr tel. +48 91 489 36 81÷84, pod adresem mailowym: adwokat@tumielewicz.pl lub listownie na adres: "Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza, ul. Bohaterów Warszawy 93/5, 70-561 Szczecin"

2) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a/ zawarcia i wykonania przez Administratora umowy zlecenia na obsługę prawną; pod pojęciem obsługi prawnej rozumie się również udzielenie Klientowi porady prawnej i sporządzenie opinii prawnej, umowy lub wskazanych przez Klienta pism;

b/ zawarcia i wykonania przez Administratora ( jego wspólników i osób współpracujących: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich ) umowy na prowadzenie sprawy lub spraw sądowych zleconych Administratorowi, w tym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa do prowadzenia spraw wskazanych w treści pełnomocnictw i dokonywania w oparciu o te pełnomocnictwa czynności prawnych w Pana/Pani/Państwa imieniu;

c/ wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którymi są w szczególności realizacja wymagalnych roszczeń Administratora lub w celu obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami, o których mowa powyżej w ppkt a-c, na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego;

d/ zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie objętym monitoringiem wizyjnym Administratora – teren przed biurem Administratora, na parterze klatki schodowej, sekretariatu oraz w poczekalni biura (przy wejściu do biura) jest monitorowany wizyjnie;

3) Podstawa prawna przetwarzania:

– art. 6 ust. 1 pkt b/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– art. 6 ust. 1 pkt c/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

– art. 6 ust. 1 pkt f/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

– art. 9 ust. 2 pkt f/ RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

4) Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub stronę trzecią, której Administrator powierzył te dane do przetwarzania, są w szczególności:

– realizacja wymagalnych roszczeń Administratora, w tym działań windykacyjnych w  szczególności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego,

– zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie objętym monitoringiem wizyjnym

5) Odbiorcą danych osobowych będą: Administrator oraz podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności osoby współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym zajmujące się obsługą informatyczną, księgowo-rachunkową oraz podmioty zajmujące się świadczeniem, na zlecenie Administratora, usług prawnych, a także Pani/Pana/Państwa przeciwnicy procesowi i ich pełnomocnicy. Dane osobowe mogą być również przekazane operatorom pocztowym, właściwym organom wymiaru sprawiedliwości  ( Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy ), właściwym urzędom państwowym lub samorządowym, jeśli prowadzenie powierzonej nam sprawy wymaga przekazanie w/w podmiotom Państwa danych osobowych, a także podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane osobowe, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. W każdym przypadku przekazania danych Administrator zapewnia, że odbędzie się to zgodnie z prawem. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ( EOG ).

6) Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: podane w zawartych z Administratorem umowach oraz dane przekazane w ramach zleconych Administratorowi do prowadzenia spraw, w tym także adres IP komputera Klienta jeśli korzysta z niego w celach kontaktowania się z Administratorem. Przetwarzaniu podlegać mogą również inne dane, które ujawnione są w ogólnie dostępnych jawnych rejestrach przedsiębiorców, w tym w CEIDG oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także dane osobowe przekazane lub ujawnione w ramach realizacji umów wskazanych w pkt 2 ppkt a i b;

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania przez Administratora celów do których dane zostały udostępnione, w szczególności okres niezbędny do realizacji umów wskazanych w pkt 2, okres niezbędny do wyegzekwowania ewentualnych niezapłaconych należności na rzecz Administratora wynikających z zawartych umów, w tym okres przedawnienia wzajemnych zobowiązań Administratora i osoby, której dane dotyczą, a także okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych; Po upływie tych okresów, dane osobowe zostaną usunięte.

Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny znajdujący się w lokalu Administratora ( w Kancelarii ) są usuwane po 3 tygodniach, chyba że ich dłuższe przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości;

8) Posiada Pani/Pan prawo:

–  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– ich sprostowania ( poprawienia ), usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych ( jeśli jakieś dane zostały przekazane w oparciu o zgodę ) bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umów z Administratorem wskazanych w pkt 3, ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.