Jesteś poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, międzynarodowym listem gończym, chcą Cię deportować?

 

 

 

 

Aktualności

Areszt z upływem czasu traci na znaczeniu

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny - przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie - po rozpoznaniu w sprawie - podejrzanego z art. 258 § 1 i 3 k.k. i innych - zażalenia wniesionego przez prokuratora - na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2024 r., sygn. akt II AKp 56/24 - 3030-1.Ds.1x.2023, w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania, na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. postanowił nie uwzględnić zażalenia prokuratura i 1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że kwotę poręczenia majątkowego ustalić na 800.000 (osiemset tysięcy) złotych, 2. w pozostałym zakresie zaskarżone postanowienie utrzymuje w mocy.

Uzasadnienie zaanonimizowane fragmenty 

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uwzględnił wniosek prokuratora i przedłużył okres stosowania tymczasowego aresztowania wobec z zastrzeżeniem, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe, pod warunkiem uiszczenia, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od uprawomocnienia postanowienia, tytułem poręczenia majątkowego kwoty 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych. Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie stwierdził, iż zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzaną zarzucanych jej przestępstw. Wskazał, że stopień zorganizowania grupy przestępczej wielość podmiotowa i przedmiotowa, jak i charakter sprawy wskazują też, że poza przesłanką ogólną ziściły się też przesłanki szczególne określone treścią art. 258 § 1 pkt 1 i 2 i § 2 k.p.k. Niezależnie od tego, Sąd Apelacyjny orzekający w pierwszej instancji, zwrócił uwagę na dotychczasowy czas trwania śledztwa, okres stosowania wobec podejrzanej środka izolacyjnego oraz aktualne uwarunkowania tego postępowania, okres dotychczasowej izolacji ww. podejrzanego, przy uwzględnieniu jej młodego wieku oraz aktualną postawę procesową podejrzanego, który składa wyjaśnienia przedstawiając okoliczności popełnienia zarzucanych czynów, czynią zasadnym przyjęcie, że również środek w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 500.000 zł, w sposób prawidłowy zabezpieczy prawidłowy tok prowadzonego postepowania, zapewniając właściwy poziom subordynacji podejrzanego, ponieważ obawa przed utratą środków finansowych przez składającego poręczenie, spowoduje, że podejrzany w żaden sposób nie będzie utrudniać postępowania w sprawie.

Prokurator zaskarżył wydane rozstrzygnięcie w części dotyczącej zastrzeżenia, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe, pod warunkiem uiszczenia, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od uprawomocnienia postanowienia, tytułem poręczenia majątkowego kwoty 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych, na niekorzyść podejrzanego i zarzucił orzeczeniu Sądu I instancji obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie:
- art. 258 § 4 k.p.k. - przejawiającą się w nieprawidłowym zastosowaniu tego przepisu, poprzez nieuwzględnienie przy zastosowaniu środka zapobiegawczego nasilenia zagrożenia dla prawidłowego przebiegu postępowania przesłanek szczególnych, przyjętych za podstawę stosowania tego środka, wskazanych w art. 258 § 1 pkt 1, 2 i § 2 k.p.k., tj. uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, także z powodu realnie grożącej surowej kary pozbawienia wolności, a nadto uzasadnionej obawy, że podejrzany będzie nakłaniała do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniała postępowanie karne;
(…)
Podnosząc powyższe zarzuty, prokurator wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uchylenie zastrzeżenia, że tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe, pod warunkiem uiszczenia, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od uprawomocnienia postanowienia, tytułem poręczenia majątkowego kwoty 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych, zaś w pozostałym zakresie utrzymanie zaskarżonego postanowienia w mocy.

 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie prokuratora nie zasługiwało na uwzględnienie, nie mniej jak trafnie dostrzegł i obrońca adwokat Krzysztof Tumielewicz podejrzanej kwota poręczenia majątkowego w istocie winna być wyższa by prawidłowo zabezpieczyć tok niniejszego postępowania i powstrzymać podejrzanego nie tylko przed podjęciem próby ucieczki ale i skutecznie powstrzymać przed wszelkimi próbami utrudniania niniejszego postępowania w tym próbami matactwa procesowego, czy instrumentalnego traktowania rozpoznanej choroby jako środka dla zakłócania sprawnego toku prowadzonego postępowania.

Kontrola odwoławcza zaskarżonego orzeczenia doprowadziła do konkluzji, że w aktualnym stanie postępowania przygotowawczego zasadniczo występują przesłanki do dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego, jakkolwiek należało przyznać rację Sądowi Apelacyjnemu orzekającemu w pierwszej instancji, że nie ma to charakteru bezwzględnego, bo wbrew stanowisku prokuratora prawidłowo ukształtowane poręczenie majątkowe również winno skłonić podejrzanego do powstrzymania się przed wszelkimi zachowaniami mogącymi niekorzystnie wpłynąć na bieg tego postepowania. (…)

Zarówno w orzecznictwie sądów polskich, jak i ETPCz podkreśla się, że tego rodzaju okoliczności, jako podstawa środka izolacyjnego, z upływem czasu tracą na znaczeniu, chyba że mamy do czynienia z osobą szczególnie niebezpieczną, stwarzającą zagrożenie dla samego postępowania, a także dla społeczeństwa. W niniejszej sprawie, taki stan rzeczy nie występuje. Niezależnie więc od tego, iż Sąd pierwszej instancji zasadnie wskazał na to, że niewątpliwie grozi w tej sprawie surowa kara pozbawienia wolności, to zarazem słusznie uznał, że nie przesądza to o bezwzględniej konieczności stosowania jedynie tymczasowego aresztowania i że nieizolacyjne środki - także właściwie ukształtowane poręczenie majątkowe, mogą również skutecznie powstrzymywać podejrzaną przez nieuprawnioną ingerencją w sferę dowodową i motywować do respektowania obowiązków procesowych podejrzanego (oskarżonego).

(…)

Zobacz również

Adwokat od spraw karnych Szczecin

Nieruchomości i proces inwestycyjny

List żelazny - ENA - List gończy

Ochrona środowiska

Kamienica Dohrna Szczecin w Archiwolcie