Jesteś poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania, międzynarodowym listem gończym, chcą Cię deportować?

 

 

 

 

Aktualności

Ochrona środowiska

Prawo o odpadach

Adwokat w prawie o odpadach. Gospodarka odpadowa. W tym pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla prowadzenia działalności dotyczącej gospodarowania odpadami. W tym zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane.

Pomoc prawna, i wszelkie środki ochrony prawnej w związku z kontrolami, inspekcjami prowadzonymi oraz podejmowanymi przez szeroko pojęte organy ochrony środowiska, w tym ze strony Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska, Inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, przedstawicielami Gmin, a także Policji i Prokuratury. 

Obrony w sprawach karnych z zakresu ochrony środowiska.

Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska. W tym odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu Karnego i ustaw okołokodeksowych. W tym zagadnienia związane z zapobieganiem szkodom w środowisku i ich naprawa. Zapobieganie zanieczyszczaniu. Ochrona przyrody. Prawo ochrony środowiska. Zaostrzenie konsekwencji karnych popełnienia przestępstw przeciwko środowisku – sprawy karne, obrony w sprawach karnych, adwokaci od spraw karnych, w tym sprawy z zakresu ochrony środowiska poprzez prawo karne i zastępująca dyrektywy 2008/99/WE i 2009/123/W. Prawo karne UE instrumentem ochrony środowiska. 

Kancelaria Tumielewicz oferuje również programy szkoleniowe z zakresu prawnokarnej ochrony środowiska w stosunku do poszczególnych ogniw łańcucha odpowiedzialności karnej. Problematyka odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska. Zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego w postaci nieodpowiedniego postępowania z odpadami.

Obrony w sprawach o przestępstwo z art. 183 § 1 k.k i inne. Znamiona, które tworzą odmiany tego przestępstwa. Wykładnia. Współpraca z inspekcją środowiska i innymi służbami ochrony środowiska.

Audyt prawny w zakresie między innymi zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. Pomoc prawna przy prowadzeniu rejestrów, w tym BDO innych obowiązków związanych ze sprawozdawczości z prowadzonej działalności. Współpraca z projektantami, inżynierami i ekspertami ochrony środowiska w przedmiocie zapewnienia zgodnej z prawem realizacji projektów dotyczących gospodarowania odpadami.

Posiadamy doświadczenie i prowadzimy sprawy na kanwie postępowań administracyjnych, cywilnych, a także postępowań karnych obejmujących Prawa o odpadach, ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o recyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o czystości i porządku w gminach.

 

Pomoc prawną w uzyskiwaniu decyzji na gospodarowanie odpadami, w tym m.in. zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji zezwoleń na przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz reprezentacja przy procedurach odwoławczych.

Opracowywanie odwołań od decyzji odmowy wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Reprezentowanie przed wszystkimi organami administracji w toku postępowań administracyjnych w sprawie uzyskania decyzji na gospodarowanie odpadami. Wnoszenie skarg i odwołań do sądu administracyjnego – WSA, NSA.

Pomoc prawna dla Gmin w obsłudze prawnej przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stała obsługa prawna przedsiębiorców z branży odpadowej.

Adwokaci i Radcowie Prawni Kancelarii Tumielewicz posiadają doświadczenie z zakresu prawa o odpadach, w tym obsługi prawnej z zakresu ustawy o odpadach, prowadzenie postępowań. Obron na kanwie przepisów odpadowych, przechowywania odpadów. Prowadzimy obrony w takich sprawach. Mamy doświadczenia przed Sądami karnymi wszystkich instancji, z Sądem Najwyższym włącznie. 

 

 

Zobacz również

Nieruchomości i proces inwestycyjny

List żelazny - ENA - List gończy

Kamienica Dohrna Szczecin w Archiwolcie

Adwokat od spraw karnych Szczecin

Areszt z upływem czasu traci na znaczeniu